Cistella de la compra

Llibres

ISBN:
84-00-05172-6

Any:
1982

Pàgines:
400
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

L'economia del País Valencià. Volum II

Estratègies sectorials
Diversos autores
L'Institut Valencià d'Economia decidí d'orientar la seua activitat en els pròxims quatre anys cap a la realització dels estudis de base que permeten de dissenyar un programa econòmic per al País Valencià. Abans d'estudiar les polítiques econòmiques puntuals tals com la política agrària, industrial, la política d'ocupació, etc., que seran objecte del treball dels propers anys, interessava de conéixer les opinions que fluïen dels propis sectors, de manera que poguéssen disposar d'un panorama general, d'un estat de la qüestió de l'economia valenciana des de la perspectiva dels sectors interessats. Per això s'ha defugit un plantejament academicista i s'ha elegit col·laboradors entre les persones relacionades amb cada sector. Amb això, a més de sospesar llur opinió, s'aconseguia de cobrir, mitjançant un coneixement qualificatiu dels problemes, les enormes llacunes i deficiències de les estadístiques existents. Durant un poc més de vint anys i de manera continuada, el País Valencià, com el conjunt espanyol, ha anat assolint taxes de creixement elevades del seu PIB i de la seua població, ha transformat la seua estructura econòmica, tot potenciant el sector industrial i de serveis en detriment de la importància del sector agrari, i s'ha anat incorporant progressivament el coneixement científic al món econòmic. Tant el sentit del canvi com la persistència del canvi mateix, que supera els moviments estrictament conjunturals, ens permeten d'afirmar que el País Valencià s'ha anat incorporant a allò que Kuznets ha definit com "creixement econòmic modern". Aquest fet garanteix la continuïtat del procés de creixement i només esdeveniments extraordinàriament excepcionals podrien fer-ho reversible.  

21,03 €