PREMIS
TORNAR
Bases Premi València Nova d'Assaig
CONVOCATÒRIA DE L'ANY 2017

 BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI «VALÈNCIA NOVA» D’ASSAIG DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM-CENTRE VALENCIÀ D’ESTUDIS I D’INVESTIGACIÓ CORRESPONENT A L’ANY 2017.

La Diputació de València, amb l’ànim de fomentar la investigació i la divulgació, convoca per al 2017 el Premi «València Nova» d’assaig de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, que es regirà per les bases següents:

Primera. Subjectes. Podran participar-hi totes les persones que hagen complit 18 anys i que no hagen superat els 30 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres. No hi podran participar les obres que també concórreguen al Premi «València» d’aquesta convocatòria.

Segona. Objecte L’obra presentada haurà de tenir les característiques següents: f) Els treballs podran ser de qualsevol camp del coneixement (humanitats, història, ciències socials, ciències físico-naturals i d’altres). Es valoraran especialment aquells assaigs que tracten, monogràficament o no, aspectes de rellevància per a la societat valenciana. g) Els treballs poden desenvolupar un tema únic o diversos temes íntimament relacionats, però no podran ser simples recopilacions d’articles. h) Haurà de ser original, inèdita i no premiada en altres concursos o premis. i) Haurà d’estar escrita en valencià o en castellà, tot i que s’editarà en valencià, i es presentarà sempre amb un resum en anglés de 300 paraules. j) Les obres hauran de presentar-se a doble espai en grandària DIN A4, i tindran una extensió mínima de 150 fulls numerats, de 2.100 caràcters cada pàgina aproximadament.

Tercera. Premi El/la guanyador/a rebrà un premi de 5.000 euros, subjectes a la fiscalitat vigent, i que s’entenen com a compensació pels drets d’autor dels 1.500 primers exemplars que es venguen. De la resta d’exemplars venuts, l’autor/a rebrà el 10% sobre el PVP (sense l’IVA corresponent). A més, el llibre serà editat per la Institució Alfons el MagnànimCentre Valencià d’Estudis i d’Investigació, que inclourà el títol en el seu catàleg general. La Institució es reserva l’opció de realitzar-ne una versió per a la lectura en llibre electrònic. En el cas del format electrònic, l’autor/a percebrà el 15% de cada transacció, sense comptar l’IVA.

Quarta. Termini de presentació El termini de presentació de les obres començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 28 d’abril de 2017.

Cinquena. Forma de presentació Per a presentar les obres s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció, disponible en www.alfonselmagnanim.net, complimentar tots els camps requerits i adjuntar un exemplar en PDF de l’obra. Posteriorment i dins del termini de presentació de sol·licituds de participació, la sol·licitud impresa i un exemplar de l’obra en format paper, degudament enquadernat, es presentarà al Registre General d’Entrada de la Diputació de València (carrer de Serrans, núm. 2 baix, 46003 València) o per qualsevol de les formes previstes en la normativa vigent. En l’obra original es farà constar en la primera pàgina el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor/a. En sobre a part tancat, s’indicarà a l’exterior el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor/a, i s’inclouran les dades de l’autor/a (nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte, fotocòpia del DNI, una breu referència biogràfica i una declaració jurada que l’obra és original i inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d’edició i no està pendent de resolució en cap altre concurs literari).

Sisena. Jurat El jurat qualificador, la resolució del qual serà inapel·lable, estarà format per un/a president/a, que serà el/la de la Diputació o diputat/ da en qui delegue, i com a vocals quatre especialistes de reconeguda solvència en el camp de les humanitats, la història, les ciències socials i les ciències físico-naturals. La Institució Alfons el Magnànim podrà encomanar a un comité de lectura una primera preselecció de les obres, perquè en determine les obres finalistes.

Setena. Resolució El premi s’atorgarà per majoria simple dels vots dels membres del jurat i el/la president/a n’ostentarà el vot de qualitat. No obstant això, podrà no adjudicar-se si la majoria del jurat qualificador considera que cap de les obres presentades se’n fa mereixedora.

Huitena. Obligacions del guanyador El/la guanyador/a queda obligat/ada a:

• Garantir l’autoria i originalitat de l’obra, fins i tot front a reclamacions de tercers.

• Subscriure contracte de cessió en exclusiva dels drets d’edició a favor de la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI.

• Assistir a la gala de lliurament del guardó. • Ser membre del jurat de l’edició del 2018.

• Participar en els actes de promoció de l’assaig concertats de comú acord amb la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI i l’autor/a de l’obra guanyadora.

Novena. Edició de l’obra guanyadora La Institució Alfons el Magnànim-CeVEI publicarà en suport paper una primera edició de l’obra premiada. Si transcorregueren dotze mesos, comptadors des de la data de la resolució del jurat, sense que s’efectuara l’esmentada edició, l’autor/a tindrà llibertat de publicarla on vulga, sempre que hi faça constar «Obra guanyadora del Premi “València Nova” de la Institució Alfons el Magnànim d’assaig» i que consigne en un lloc visible el logotip de la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI.   Desena. Exemplars no premiats Els originals no premiats no es tornaran, per la qual cosa seran destruïts una vegada resolt el premi.   Onzena. Règim Jurídic i acceptació de les bases El fet de participar en el premi implica la total acceptació i el compliment d’aquestes bases. En cas de disconformitat, aquesta es veurà als tribunals de la ciutat de València. La present convocatòria està subjecta a la Llei 38/2003, General de Subvencions i normativa concordant.
Documento adjunto: 69_Premis València 2017.pdf
Premis València 2017

Accés a la presentació d'obres
Llegir més

CONTACTE

Si desitja posar-se en contacte amb nosaltres ens pot trobar a:

Carrer Corona, 36
46003 · València

Telèfon: 963 883 169
Fax: 963 883 170

iam@alfonselmagnanim.com

ENLLAÇOS
Carrer Corona, 36. 46003-València / Telèfon: 963 883 169 / Fax: 963 883 170 / iam@alfonselmagnanim.com