PREMIS
TORNAR
Bases Premi València de narrativa en valencià
CONVOCATÒRIA DE L'ANY 2017

 BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI «VALÈNCIA» DE NARRATIVA EN VALENCIÀ DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM-CENTRE VALENCIÀ D’ESTUDIS I D’INVESTIGACIÓ CORRESPONENT A L'ANY 2017.

La Diputació de València, amb l'ànim de continuar fomentant la creativitat literària, convoca per a l'any 2017 el Premi «València» de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació de narrativa en valencià que es regirà per les bases següents:

Primera. Subjectes.

Podran participar-hi totes les persones de qualsevol nacionalitat que hagen complit 18 anys el dia de la finalització del termini de presentació de les obres. No hi podrà participar qui haja guanyat el premi en les cinc edicions anteriors.

Segona. Objecte.

L'obra presentada haurà de tenir les característiques següents:

a) Haurà de ser original, inèdita i no premiada en altres concursos.

b) Haurà d'estar escrita en valencià.

c) Haurà de presentar-se a doble espai, en grandària DIN A4 i tindrà una extensió superior als 150 fulls.

Tercera. Premi.

El/la guanyador/a rebrà un premi de 15.000 euros, subjecte a la fiscalitat vigent, i que s'entenen com a compensació pels drets d'autor dels primers 1.500 exemplars que es venguen. De la resta d'exemplars venuts, l'autor/a rebra el 10% sobre el PVP (sense l'IVA corresponent). A més, el llibre serà editat per Edicions Bromera, que inclourà el títol en el seu catàleg general. L'editorial es reserva l'opció de realitzar-ne una versió per a lectura en llibre electrònic. En el cas del format electrònic, l'autor/a percebrà el 15% de cada transacció, sense comptar l'IVA.

Quarta. Termini de presentació.

El termini de presentació de les obres començarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 28 d'abril del 2017.

Cinquena. Forma de presentació.

Per a presentar les obres s'haurà d'omplir el formulari d'inscripció, disponible en www.alfonselmagnanim.net, complimentar tots els camps requerits i adjuntar un exemplar en PDF de l'obra d'acord amb els requisits de la base segona.

Posteriorment i dins del termini de presentació de sol·licituds de participació, la sol·licitud impresa i un exemplar de l'obra en format paper degudament enquadernat, es presentarà al Registre General d'Entrada de la Diputació de València (carrer de Serrans, núm. 2 baix, 46003 València) o per qualsevol de les formes previstes en la normativa vigent.

En l'obra original es farà constar en la primera pàgina el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor/a. En sobre a part tancat, s'indicarà a l'exterior el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor/a, i dins s'inclouran les dades de l'autor/a (nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte, fotocòpia del DNI, una breu referència biogràfica i una declaració jurada que la novel·la és original i inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició i no està pendent de resolució en cap altre concurs literari).

Sisena. Jurat.

El jurat qualificador, la resolució del qual serà inapel·lable, estarà format per un/a president/a, que serà el/la de la Diputació o diputat/ada en qui delegue, i com a vocals quatre especialistes de reconeguda solvència en el camp literari. La Institució Alfons el Magnànim podrà encomanar a un comité de lectura una primera preselecció de les obres, perquè en determine les obres finalistes.

Setena. Resolució.

El premi s'atorgarà per majoria simple dels vots dels membres del jurat i el/la president/a n'ostentarà el vot de qualitat. No obstant això, podrà no adjudicar-se si la majoria del jurat qualificador considera que cap de les obres presentades se'n fa mereixedora.

Huitena. Obligacions del guanyador.

El/la guanyador/a queda obligat/ada a:

€ Garantir l'autoria i originalitat de l'obra, fins i tot front a reclamacions de tercers.

€ Subscriure contracte de cessió en exclusiva dels drets d'edició amb Edicions Bromera.

€ Assistir a la gala de lliurament del guardó.

€ Ser membre del jurat de l'edició del 2018.

€ Participar en els actes de promoció de la novel·la concertats de comú acord amb la Institució Alfons el Magnànim, Edicions Bromera i l'autor/a de l'obra guanyadora.

Novena. Edició de l'obra guanyadora.

Edicions Bromera publicarà en suport paper una primera edició de l'obra premiada. Si transcorregueren dotze mesos, comptadors des de la data de la resolució del jurat, sense que s'efectuara l'esmentada edició, l'autor/a tindrà llibertat de publicar-la on vulga, sempre que hi faça constar «Obra guanyadora del Premi "València" de la Institució Alfons el Magnànim de narrtiva en valencià" i que consigne en un lloc visible el logotip de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació.

Desena. Exemplars no premiats.

Els originals no premiats no es tornaran, per la qual cosa seran destruïts una vegada resolt el premi.

Onzena. Règim Jurídic i acceptació de les bases.

El fet de participar en el premi implica la total acceptació i el compliment d'aquestes bases. En cas de disconformitat, aquesta es veurà als tribunals de la ciutat de València. La present convocatòria està subjecta a la Llei 38/2003, General de Subvencions i normativa concordant.

Premis València 2017

Accés a la presentació d'obres
Llegir més

CONTACTE

Si desitja posar-se en contacte amb nosaltres ens pot trobar a:

Carrer Corona, 36
46003 · València

Telèfon: 963 883 169
Fax: 963 883 170

iam@alfonselmagnanim.com

ENLLAÇOS
Carrer Corona, 36. 46003-València / Telèfon: 963 883 169 / Fax: 963 883 170 / iam@alfonselmagnanim.com