PREMIS
TORNAR
Bases Premi València de Narrativa en castellà
CONVOCATÒRIA DE L'ANY 2017

 BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI «VALÈNCIA» DE NARRATIVA EN CASTELLÀ DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM-CENTRE VALENCIÀ D'ESTUDIS I D'INVESTIGACIÓ CORRESPONENT A l'ANY 2017

La Diputació de València, amb l'ànim de continuar fomentant la creativitat literària, convoca per a l'any 2017 el Premi «València» de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació de Narrativa en castellà, que es regirà per les bases següents:

Primera. Subjectes.

Podran participar-hi totes les persones que hagen complit 18 anys. No s'hi podran presentar aquells autors/es que hagen guanyat el premi en les cinc edicions anteriors.

Segona. Objecte.

L'obra presentada haurà de tenir les característiques següents:

a) Ha de ser original, inèdita i no premiada en altres concursos.

b) Ha d'estar escrita en castellà.

c) Ha de presentar-se a doble espai, en grandària DIN A4 i tenir una extensió no inferior als 300.000 caràcters amb espais ni superior a 600.000 caràcters amb espais.

Tercera. Premi.

El/la guanyador/a rebrà un premi de 15.000 euros, subjecte a la fiscalitat vigent i que s'entenen com a compensació pels drets d'autor dels primers 4.000 exemplars que es venguen. A partir del 4.001 l'autor/a rebrà el 10% del preu venda al públic (sense l'IVA corresponent) dels exemplars venuts. A més, el llibre serà editat per Ediciones Versátil, que inclourà aquest títol en la col·lecció de Narrativa del seu catàleg general. L'editorial es reserva l'opció de realitzar-ne una versió per a lectura en llibre electrònic. En el cas del format electrònic, l'autor/a rebrà el 25% dels ingressos nets que reba l'editor de la venda al públic (PVP) sense IVA dels exemplars venuts. Ediciones Versátil disposarà dels drets d'edició d'aquesta obra en totes les llengües i per a tot el món.

Quarta. Termini de presentació.

El termini de presentació de les obres s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 28 d'abril del 2017.

Cinquena. Forma de presentació

Per a presentar les obres haurà d'omplir-se el formulari d'inscripció, que està disponible en www.alfonselmagnanim.net, complimentar tots els camps requerits i adjuntar un exemplar en format PDF de l'obra.

Posteriorment i dins del termini de presentació de sol·licituds de participació, la sol·licitud impresa i un exemplar de l'obra en format paper degudament enquadernada, es presentarà al Registre General d'Entrada de la Diputació de València (carrer de Serrans, núm. 2 baix, 46003 València) o per qualsevol de les formes previstes en la normativa vigent.

En l'obra original es farà constar en la primera pàgina el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor/a. En sobre a part tancat, s'indicarà en l'exterior el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor/a i dins s'inclouran les dades de l'autor/a (nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte, fotocòpia del DNI, una breu referència biogràfica i una declaració jurada que la novel·la és original i inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició i no està pendent de resolució en un altre concurs literari).

Sisena. Jurat.

El jurat qualificador, la resolució del qual serà inapel·lable, estarà format per un/a president/a, que serà el/la de la Diputació o diputat/ada en qui delegue, i com a vocals quatre especialistes de reconeguda solvència en el camp literari. La Institució Alfons el Magnànim podrà encomanar a un comité de lectura una primera preselecció de les obres, perquè en determine les obres finalistes.

Setena. Resolució.

El premi s'atorgarà per majoria simple dels vots dels membres del jurat i el/la president/a n'ostentarà el vot de qualitat. No obstant això, podrà no adjudicar-se si la majoria del jurat qualificador considera que cap de les obres presentades no n'és mereixedora.

Huitena. Obligacions del guanyador.

El/la guanyador/a queda obligat/ada a:

€ Garantir l'autoria i originalitat de l'obra, fins i tot enfront de reclamacions de tercers.

€ Subscriure contracte de cessió en exclusiva dels drets d'edició en totes les llengües per a tots els països a favor d'Ediciones Versátil.

€ Assistir a la gala de lliurament del guardó.

€ Participar en els actes de promoció de la novel·la concertats de comú acord amb la Institució Alfons el Magnànim, Ediciones Versátil i l'autor/a de l'obra guanyadora.

Novena. Edició de l'obra guanyadora.

Ediciones Versátil publicarà una primera edició de l'obra premiada en suport paper. Si transcorregueren dotze mesos, comptadors des de la data de la resolució del jurat, sense que s'efectuara l'esmentada edició, l'autor/a tindrà llibertat de publicar-la on vulga, sempre que hi faça constar «Obra ganadora del Premio "València" de la Institució Alfons el Magnànim de narrativa en castellano» i que figure en lloc visible el logotip de la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI.

Desena. Exemplars no premiats.

Els originals no premiats no es retornaran, per la qual cosa seran destruïts una vegada resolt el premi.

Onzena. Règim Jurídic i acceptació de les bases.

El fet de participar en el premi implica la total acceptació i compliment d'aquestes bases. En cas de disconformitat, aquesta es veurà en els tribunals de la ciutat de València. La present convocatòria se subjecta a la Llei 38/2003, General de Subvencions i normativa concordant.

Premis València 2017

Accés a la presentació d'obres
Llegir més

CONTACTE

Si desitja posar-se en contacte amb nosaltres ens pot trobar a:

Carrer Corona, 36
46003 · València

Telèfon: 963 883 169
Fax: 963 883 170

iam@alfonselmagnanim.com

ENLLAÇOS
Carrer Corona, 36. 46003-València / Telèfon: 963 883 169 / Fax: 963 883 170 / iam@alfonselmagnanim.com