Revista Debats núm. 130-1. Comunitats imaginades al segle XXI. Homenatge a Benedict Anderson
Revista Debats núm. 130-1. Comunitats imaginades al segle XXI. Homenatge a Benedict Anderson
07/10/2016
Revista Debats núm. 130-1. Comunitats imaginades al segle XXI. Homenatge a Benedict Anderson

Revista Debats núm. 130-1 en castellà.

Revista Debats núm. 130-1. Comunitats imaginades al segle XXI. Homenatge a Benedict Anderson
Revista Debats núm. 130-1. Comunitats imaginades al segle XXI. Homenatge a Benedict Anderson
07/10/2016
Revista Debats núm. 130-1. Comunitats imaginades al segle XXI. Homenatge a Benedict Anderson

Revista Debats núm. 130-1 en castellà.

Document Adjunt: 146_DEBATS 130-1C.pdf
Normes per als autors de Debats. Revista sobre cultura, poder i societat
Normes per als autors de Debats. Revista sobre cultura, poder i societat
01/11/2016
Normes per als autors de Debats. Revista sobre cultura, poder i societat

 Directrius per a l’autor/a

Les persones que envien treballs per publicar a Debats. Revista sobre cultura, poder i societat hauran de verificar prèviament que el text enviat s’atén escrupolosament a les normes següents:

S’acceptaran diferents tipus de treballs:

 • Articles: seran treballs teòrics o empírics originals, complets i desenvolupats.
 • Punt de vista. article de tipus assagístic en la que es desenvolupa un estat de la qüestió o s’aporta una mirada innovadora sobre un debat en el camp objecte de la revista.
 • Recensions o crítiques de llibres
 • Perfils: entrevistes o glosa d’una figura intel.lectual d’especial rellevància.

Els treballs s’enviaran en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc) a través del lloc web de la revista. No s’acceptarà cap altre mitjà d’enviament ni es mantindrà correspondència sobre els originals no enviats a través del portal o en altres formats.

Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que contingui el treball apareixeran inserits en el lloc del text que corresponga. A més, es lliuraran per separat com a arxiu addicional els gràfics editables en format OpenOffice Calc (ods) o Microsoft Excel (xls) i els mapes, il·lustracions o imatges en els formats jpeg o tif a 300 ppp. Tots estaran numerats i titulats, se n’especificarà la font al peu, i s’hi farà referència explícita en el text.

Els treballs enviats seran inèdits i no es podran sotmetre a la consideració d’altres revistes mentre es troben en procés d’avaluació a Debats. Revista sobre cultura, poder i societat. Excepcionalment, i per raons d’interés científic i/o de divulgació d’aportacions especialment notòries, l’Equip de Redacció podrà decidir la publicació i/o traducció d’un text ja publicat.

Números monogràfics.

A Debats hi ha la possibilitat de publicar números monogràfics. Aquesta secció també està oberta a propostes de la comunitat científica. L'acceptació d'un número monogràfic està condicionada per la presentació d’un projecte amb els objectius i la temàtica del número monogràfic així com una relació detallada de les contribucions esperades o bé de la metodologia de la convocatòria de contribucions (call for papers). En el cas que s’accepte el projecte de monogràfic per part del Consell de redacció el director del monogràfic gestionarà l’encàrrec i la recepció dels originals. Una vegada rebuts els articles seran transmesos i avaluats per la revista. L’avaluació serà d’experts i pel mètode de «cegament doble» (double blind). Tots els treballs enviats a Debats. Revista sobre cultura, poder i societat s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica. Per obtenir informació més detallada sobre el procés de coordinació i avaluació per parells d'un número monogràfic, els interessats han de contactar amb l'equip editorial Debats.

Llengües de la revista

Debats. Revista sobre cultura, poder i societat es publica en la seva versió en paper en valencià. En la versió digital els articles es publicaran en valencià i en castellà. En el cas que foren enviats en anglés la revista ofereix la possibilitat de publicar en la versió de l’article en la seua llengua original, a més de la versió en valencià-català i anglès. També en casos d’especial rellevància el Consell de Redacció traduirà alguns articles a l’anglès en la versió digital.

 Els treballs enviats han d’estar escrits en valencià, castellà o anglès. En el cas que els articles siguin revisats positivament pels revisors anònims i aprovats pel Consell de Redacció Debats. Revista sobre cultura, poder i societat es farà càrrec de la traducció en valencià i en castellà i, en casos excepcionals, en anglès.

Format i extensió de la revista

Els articles i propostes de debats aniran precedits d’un full de coberta en què s’especificarà la informació següent:

 • Títol, en valencià-català o castellà, i en anglès.
 • Nom de l’autor(s) o autora(es). Amb l’objecte de facilitar la inclusió d’articles i citacions en bases de dades científiques, es recomana consultar la «Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas», a l’enllaç «Contenidos de interés» del web http://ec3.ugr.es/
 • Filiació institucional: universitat o centre, departament o unitat, ciutat i país.
 • Adreça de correu electrònic. Tota la correspondència s’enviarà aquesta adreça electrònica. En el cas d’articles d’autoria múltiple, s’haurà d’especificar la persona que mantindrà la correspondència amb la revista.
 • Breu nota biogràfica (d’un màxim de 60 paraules) en què s’especifiquin les titulacions més altes obtingudes (i per quina universitat), la posició actual i les principals línies de recerca. Debats. Revista sobre cultura, poder i societat podrà publicar aquesta nota biogràfica com a complement de la informació dels articles.
 • Identificació ORCID: En cas de disposar-ne, Debats. Revista sobre cultura, poder i societat, recomana als autors que es registrin a http://orcid.org/per obtenir un número d'identificació ORCID.
 • Agraïments: en el cas d’incloure agraïments, aquests s’inclouran després del resum. La seva extensió no s’estendrà més de 250 paraules.

El text dels articles anirà precedit d’un resum d’una extensió màxima de 250 paraules (que exposarà clarament i concisament els objectius, la metodologia, els principals resultats i les conclusions del treball) i d’un màxim de 6 paraules clau (no incloses en el títol, i que hauran de ser termes acceptats internacionalment en les disciplines cientificosocials i/o expressions habituals de classificació bibliomètrica). Si el text està escrit en valencià-català o castellà, s’hi afegirà el resum (abstract) i les paraules clau (keywords) en anglès. Si el text està originalment escrit en anglès, l’Equip de Redacció podrà traduir-ne el títol, el resum i les paraules clau al valencià-català i castellà, en el cas que el mateix autor/a no proporcioni aquesta traducció.

 El text dels articles s’haurà d’enviar anonimitzat: se suprimiran (sota el rètol d’*anonimitzat*) totes les citacions, agraïments, referències i altres al·lusions que poguessin permetre directament o indirectament la identificació de l’autor/a. La redacció de Debats. Revista sobre cultura, poder i societat s’assegurarà que els textos compleixen aquesta condició. Si l’article és acceptat per publicar-lo, llavors se n’enviarà la versió no anonimitzada a la revista, en cas que diferís de l’enviada prèviament.

Tret de casos excepcionals, els articles tindran una extensió d'entre tindran una extensió orientativa de entre 3.000 i 6.000 paraules, incloent-hi les notes al peu i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics. les taules i la bibliografia.

 Els punts de vista constaran de textos d’una extensió aproximada de 3.000 paraules cadascun, incloent-hi les notes al peu i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics, les taules i la bibliografia. Un dels textos haurà de ser una presentació de l’aportació que siga objecte de discussió, realitzada per l’autor/a d’aquesta o bé pel coordinador/a del debat.

 Les crítiques de llibres tindran una extensió màxima de 3.000 paraules, i a l’inici s’hi especificaran les dades següents de l’obra ressenyada: autor/a, títol, lloc de publicació, editorial, any de publicació i nombre de pàgines. També s’hi haurà d’incloure el nom i els cognoms, la filiació institucional i l’adreça electrònica de l’autor/a de la ressenya.

 Les entrevistes o glosses d’una figura intel.lectual tindran una extensió màxima de 3.000 paraules, i a l’inici s’hi especificaran el lloc i la data de la realització de l’entrevista i el nom i els cognoms, la filiació institucional de la persona entrevistada o del que es dedica la glossa. També s’hi haurà d’incloure el nom i els cognoms, la filiació institucional i l’adreça electrònica de l’autor/a de l’entrevista o glossa.

 El format del text haurà de respectar les normes següents:

 • Tipus i mida de lletra: Times New Roman 12.
 • Text a 1,5 espais, excepte les notes al peu, i justificat.
 • Les notes aniran numerades consecutivament al peu de la pàgina corresponent i no al final del text. Es recomana reduir-ne l’ús al màxim i que aquest ús sigui explicatiu i mai de citació bibliogràfica.
 • Les pàgines aniran numerades al peu a partir de la pàgina del resum, començant pel número 1 (el full de coberta amb les dades de l’autor/a no es numerarà).
 • No es sagnarà l’inici dels paràgrafs.
 • Totes les abreviatures estaran descrites la primera vegada que es mencionin

Els diferents apartats del text no han d’anar numerats i s’escriuran tal com es descriu a continuació:

·         Negreta, espai a dalt i a baix

·         Cursiva, espai a dalt i a baix

·         Cursiva, espai a dalt i a baix, el texto comença després d’un espai a mode d’exemple,El text començaria ací

Les cites hauran de respectar el model APA (American Psychological Association).

·         Les cites apareixeran en el cos del text i s’evitarà d’utilitzar notes al peu l’única funció de les quals siga bibliogràfica.

 • Se citarà entre parèntesis, incloent-hi el cognom de l’autor/a, l’any; per exemple, (Bourdieu, 2002).
 • Quan en dues obres del mateix autor coincidisca l’any es distingiran amb lletres minúscules darrere de l’any; per exemple,(Bourdieu, 2002a).
 • Si els autors són dos, se citaran els dos cognoms units per «i»:(Bowles i Gintis, 2005); quan els autors siguen més de dos, se citarà el cognom del primer autor seguit d’«et al.» (Bowles et al.,2005), tot i que a la referència de la bibliografia final es puguen consignar tots els autors.
 • Les cites literals aniran entre cometes i seguides de la corresponent referència entre parèntesi, que inclourà obligatòriament les pàgines citades; si sobrepassen les quatre línies, es transcriuran separadament del text principal, sense cometes, amb una sagnia més gran i una mida de lletra més xicoteta.

La llista completa de referències bibliogràfiques se situarà al final del text, sota l’epígraf «Referències bibliogràfiques». Les referències es redactaran segons les normes següents:

 • Només s’hi inclouran els treballs que hagen estat citats en el text,i tots els treballs citats hauran de referenciar-se a la llista final.
 • Totes les referències que tinguin DOI (Digital Object Identifier) l’inclouran al final.
 • L’ordre serà alfabètic segons el cognom de l’autor/a. En cas de diverses referències d’un mateix autor/a, s’ordenaran cronològicament segons l’any. Primer s’inclouran les referències de l’autor/a tot sol, en segon lloc les obres compilades per l’autor/a, i en tercer lloc les de l’autor/a amb altres coautors/es.
 • S’aplicarà sagnia francesa a totes les referències.

Las cites en el text es confeccionaran seguint el model APA (American Psychological Association) segons el tipus de document citat:

 • Llibres:Thomas, W. I., Znaniecki, F. (1984). The Polish Peasant in Europe and America. Chicago: University of Illinois Press.
 • Artículo de Revista:
  • Un autor: Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2), 221-232.
  • Dos autors:  Knights, D., Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.
  • Més de dos autores: Van Vugt, M., Hogan, R., Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63(3), 182-196.
 •  Capítol de un llibre: Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En T. Magrini (Ed.), Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Referències de internet: Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). http://www.spencer/info/sociology/opus5.pdf, acceso 1 de Abril de 2011.

Es prega als autors dels originals enviats que adaptin la seva bibliografia al modelo APA. Els textos que no s’ajustin a aquest model seran retornats als sus autors per a que facin els canvis oportuns.

 

NORMES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I PUBLICACIÓ

 Debats. Revista sobre cultura, poder i societat publica treballs acadèmics de recerca teòrica i empírica rigorosa en els àmbits de les ciències socials en general. No obstant això, en alguns monogràfics es podran incorporar algunes aportacions d'altres disciplines afins a la temàtica de cultura, poder i societat, com la història, la ciència política i els estudis culturals.

Els errors de format i presentació, l’incompliment de les normes de la revista o la incorrecció ortogràfica i sintàctica podran ser motiu de rebuig del treball sense passar-lo a avaluació.

L’avaluació serà d’experts i pel mètode de «cegament doble» (double blind). Tots els treballs enviats a Debats. Revista sobre cultura, poder i societat s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica.

Un cop rebut un text que compleixi tots els requisits formals, se’n confirmarà la recepció i començarà el seu procés d’avaluació.

En una primera fase, l’Equip de Redacció efectuarà una revisió general de la qualitat i adequació temàtica del treball, i podrà rebutjar directament sense passar a avaluació externa aquells treballs amb una qualitat ostensiblement baixa o que no efectuïn cap contribució als àmbits temàtics de la revista. Per a aquesta primera revisió, l’Equip de Redacció podrà requerir l’assistència, en cas que ho consideri necessari, dels membres del Consell de Redacció o del Consell Científic. Les propostes de debats podran ser acceptades després de superar aquesta fase de filtre previ sense necessitat d’avaluació externa.

Els articles que superin aquest primer filtre s’enviaran a dos avaluadors externs, especialistes en la matèria o línia de recerca de què es tracti. En cas que les avaluacions siguin discrepants, o que per qualsevol altre motiu ho consideri necessari, l’Equip de Redacció podrà enviar el text a un tercer avaluador/a.

Segons els informes dels avaluadors/es, l’Equip de Redacció podrà prendre una de les decisions següents, que serà comunicada a l’autor/a:

 • Publicable tal com està (o amb lleugeres modificacions).
 • Publicable després de revisar-lo. En aquest cas, la publicació quedarà condicionada a la realització per part de l’autor/a de tots els canvis requerits per la redacció. El termini per fer aquests canvis serà d’un mes, i s’hi haurà d’adjuntar una breu memòria explicativa dels canvis introduïts i de com s’adeqüen als requeriments de l’Equip de Redacció. Entre els canvis proposats podrà haver-hi la conversió d’una proposta d’article en nota de recerca/nota bibliogràfica, o viceversa.
 • No publicable, però amb la possibilitat de reescriure i reenviar el treball. En aquest cas, el reenviament d’una versió nova no implicarà cap garantia de publicació, sinó que el procés d’avaluació tornarà a començar des de l’inici.
 • No publicable.

En cas que un treball sigui acceptat per publicar-lo, l’autor/a haurà de ser revisar-ne les proves d’impremta en el termini màxim de dues setmanes.

Debats. Revista sobre cultura, poder i societatpublicarà anualment la llista de totes les persones que han fet avaluacions anònimes, així com també les estadístiques d’articles acceptats, revisats i rebutjats, i la durada mitjana del lapse entre la recepció d’un article i la comunicació de la decisió final a l’autor/a.

Debats. Revista sobre cultura, poder i societatpodrà fer públiques, en cas que les hagi constatat, les males pràctiques científiques següents: plagi, falsificació o invenció de dades, apropiació individual d’autoria col·lectiva i publicació duplicada.

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents..

 1. La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
 2. El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word o RTF.
 3. Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
 4. El text utilitza un interlineat d'1,5 espais; lletra de mida 12 punts; s'utilitza cursiva en comptes de subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
 5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».
 6. Si es tramet a una avaluació per experts/ertes d'una secció de la revista, s'han de seguir les instruccions a fi d’assegurar una avaluació anònima.

 En cas que no se seguisquen aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores

Avís de drets d'autor/a

Sense perjudici del que disposa l'article 52 de la Llei 22/1987 d'11 de novembre de Propietat Intel·lectual, BOE del 17 de novembre de 1987, i conforme a aquest, el/la els/les autor/a/rs/es cedeix/en a títol gratuït els seus drets d'edició, publicació, distribució i venda sobre l'article, per tal que sigui publicat a Debats. Revista sobre cultura, poder i societat, en el termini màxim de dos anys.

Debats. Revista sobre cultura, poder i societates publica sota el sistema de llicències Creative Commons segons la modalitat «Reconeixement – NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc no es pot fer servir l’obra original amb finalitats comercials».

Així, quan l’autor/a envie la seua col·laboració, accepta explícitament aquesta cessió de drets d’edició i de publicació. Igualment autoritza a Debats. Revista sobre cultura, poder i societat la inclusió del seu treball en un fascicle de la revista perquè es puga distribuir i vendre.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.

Revista Debats nº 130-2.Cultura i estat: autonomia creativa, lluita política i instrumentalització.
Revista Debats nº 130-2.Cultura i estat: autonomia creativa, lluita política i instrumentalització.
12/01/2017
Revista Debats nº 130-2.Cultura i estat: autonomia creativa, lluita política i instrumentalització.

Versió en castellà i en pdf.

Document Adjunt: 140_DEBATS 130-2C.pdf
Revista Debats núm. 130-2.Cultura i estat: autonomia creativa, lluita política i instrumentalització.
Revista Debats núm. 130-2.Cultura i estat: autonomia creativa, lluita política i instrumentalització.
12/01/2017
Revista Debats núm. 130-2.Cultura i estat: autonomia creativa, lluita política i instrumentalització.

Revista Debats núm. 130-2, en valencià i en pdf.

Document Adjunt: 141_DEBATS 130-2Vr.pdf
Resum dels números 130 en la seua versió en anglés
Resum dels números 130 en la seua versió en anglés
17/01/2017
Resum dels números 130 en la seua versió en anglés
Document Adjunt: 144_Debats 130E.pdf
NÚMEROS ANTERIORS
[1-10]  -  [11-20]  -  [21-30]  -  [31-40]  -  [41-50]  -  [51-60]  -  [61-70]  -  [71-80]  -  [81-90]  -  [91-100]  -  [101-110]  -  [111-120]  -  [121-130]  -  [131-140]  - Actual
Premis València 2017

Accés a la presentació d'obres
Llegir més

CONTACTE

Si desitja posar-se en contacte amb nosaltres ens pot trobar a:

Carrer Corona, 36
46003 · València

Telèfon: 963 883 169
Fax: 963 883 170

iam@alfonselmagnanim.com

ENLLAÇOS
Carrer Corona, 36. 46003-València / Telèfon: 963 883 169 / Fax: 963 883 170 / iam@alfonselmagnanim.com